Algemene voorwaarden

Blank notarissen

 1. Blank notarissen te Haarlem is een maatschap waarin notarissen in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van verantwoordelijke partners, waaronder praktijkvennootschappen kunnen zijn begrepen, wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten worden door de maatschap Blank notarissen (hierna: “ons kantoor”) slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW aanvaard.
 3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna “KNB”) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval ons kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door ons kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. Bij het inschakelen van derden zal ons kantoor zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 6. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van ons kantoor. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 7. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Het maken van beeld- en geluidsopnamen is niet toegestaan.
 8. Ons kantoor is bevoegd de verrichte werkzaamheden, ook in geval van een ingetrokken opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het alsdan door ons kantoor gehanteerde uurtarief.
 9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de aan die invordering verbonden kosten voor rekening van de cliënt.

  Bovendien kan ons kantoor:
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het ondertekenen van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van haar declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 10. Op de dienstverlening door ons kantoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is ons kantoor onder meer verplicht:
  • in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëring van de identiteit omvat;
  • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 11. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van ons kantoor, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van alle notarissen, alle kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens ons kantoor werkzaam zijn.
 12. Een vordering op ons kantoor vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Ons kantoor betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die een opdrachtgever jegens ons kantoor kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 14. Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens ons kantoor zal hij deze klachten eerst aan ons kantoor naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de KNB, of de desbetreffende Kamer voor het Notariaat.
 15. Op de rechtsverhouding tussen ons kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Geschillencommissie Notariaat, die alsdan overeenkomstg haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter.
 16. Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het is dan ook raadzaam deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen op onze website. De laatste wijzigingsdatum is: 01-10-2022.

General terms and conditions

Blank civil-law notaries

 1. Blank civil-law notaries in Haarlem is a partnership in which civil-law notaries practice the legal practice. A list of responsible partners, which may include legal entities, will be sent on request.
 2. All assignments are accepted by the partnership Blank civil-law notaries (hereafter: "our office") only with the exclusion of the articles 7:404,7:407 paragraph 2 and 7: 409 of the Dutch Civil Code.
 3. Any liability is limited to the amount paid by the professional liability insurance(s) in the relevant case. The civil-law notaries attached to our office are members of the Royal Dutch Notarial Association (hereafter: "KNB") and meet the insurance obligation prescribed by the KNB.
 4. The limitation of liability described in article 3 also applies in the event that our office is liable for the improper functioning of the equipment, software, data files, registers or other items used by our office in the performance of the assignment, with no exception.
 5. When engaging third parties, our office will consult with the client as much as possible. Our office is not liable for shortcomings of third parties engaged in this way.
 6. If an assignment is granted by several persons, each of them is jointly and severally liable for the declaration of our office. If the assignment is provided by a natural person on behalf of a legal entity, the assignment is deemed to have been granted by the natural person also.
 7. Works that are carried out without ultimately leading to a notarial deed are also covered by the assignment. Making image and sound recordings is not allowed.
 8. Our office is entitled to charge the client for the work performed, also in the case of a revoked assignment. The fee is determined, unless otherwise agreed, on the basis of the hours spent on the assignment multiplied by the hourly rate that our office charges at that time.
 9. Payment of invoices must be made within 14 days of the invoice date, unless otherwise agreed or stated otherwise. If this period is exceeded, the client is in default and a default interest equal to the statutory interest is due. If recovery measures are taken against the client in default, the costs related to collection will be borne by the client.

  In addition, our office can:
  • require the client to pay an advance payment before commencing the work;
  • require the client that an interim payment is done for its activities carried out up to that point;
  • require the client that an interim payment is done prior to the signing of the deed or an irrevocable direct debit authorization is granted for the payment of its invoice.
 10. The Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) applies to the services provided by our office. In that context, our office is required, among other things:
  • to carry out a client survey in connection with the services to be provided to the client, which investigation includes, among other things, establishing and verifying the identity of the client;
  • to report to the Reporting Point Unusual Transactions (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) without the knowledge of the parties involved in the assignment, if an unusual situation or transaction occurs.
 11. All stipulations of these General Terms and Conditions have also been made for the benefit of the partners of our office, as well as of the directors of legal entities and of all civil-law notaries, all candidate civil-law notaries and all other persons who work for or on behalf of our office.
 12. A claim against our office due to the payment of money on the basis of the legal act laid down in a deed may not be ceded or pledged. On the basis of the policy rule of the KNB, our office only pays money to the party that acts as a party to the deed and / or the party that can claim the payment based on the legal act that has been laid down in the deed, except for the exceptions mentioned in the policy rule.
 13. All rights of claim and other powers for whatever reason that a client may invoke against our office shall expire at least one year after the moment the client became known or could reasonably have been aware of the existence of these rights and powers.
 14. If the client has complaints about our office, he will first make his complaints known to our office. If in the opinion of the client this is not or not sufficiently satisfactorily responded, then the client has the opportunity to turn to the KNB or the relevant Chamber for the Notary (Kamer voor het Notariaat).
 15. Only Dutch law applies to the legal relationship between our office and the client. Disputes will only be settled by the competent Disputes Committee for the Notary (Geschillencommissie Notariaat), who will then settle the dispute in accordance with its regulations to the exclusion of the Dutch court.
 16. Our office reserves the right to change these General Terms and Conditions at any time. It is therefore advisable to regularly consult the General Terms and Conditions on the website of our office. The last modification date is: 01-10-2022.